Privacy policy

 

Over ons privacy beleid
INTERIEUR 1652 geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en het gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
INTERIEUR 1652. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2021, met het publiceren van
een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens
over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze
wij gegevens opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met
betrekking tot de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen heeft over ons privacy beleid kan je contact opnemen met ons contactpersoon voor privacy zaken, je
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

 

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

JouwWeb
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot je
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
JouwWeb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting MijnDomein
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens
ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te
voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijndomein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijndomein heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek
PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan INTERIEUR 1652 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij het klantprofiel bewaren totdat je
aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van de opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van gegevens enkel naar bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw als persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.


Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan ons contactpersoon
voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking. Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jouw de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking van verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens:
INTERIEUR 1652
Fellenoord 4, 5151 RE Drunen, Nederland , T 06 46 57 40 17 E info@interieur1652.nl
Contactpersoon Ursula Cleef